Samenwerken in de keten

Transport van grondstoffen en producten uit verre landen zorgt voor veel CO2-uitstoot. De winning van deze grondstoffen heeft vaak een vernietigend effect op de leefomgeving. Fabricageprocessen voor producten die uit verre landen komen, blijken niet altijd controleerbaar en de herkomst van inhoudsstoffen is vaak ongewis. Vaak wordt onder slechte arbeidsomstandigheden gewerkt. Wij lenen van toekomstige generaties en bedrijven hoeven voor schade die wordt toegebracht aan mens en milieu, niet te betalen. Maar wat is de echte prijs?

Bio based substituten

NNRGY wil grondstoffen en producten die schade toebrengen vervangen door bio-based substituten. Door de grondstoffen lokaal te telen wordt transport over grote afstanden vermeden. Lokaal transport is bovendien schoner en daardoor minder milieubelastend. Door producten lokaal te fabriceren onder goede arbeidsomstandigheden zijn deze beter controleerbaar en ze hebben een aanwijsbare herkomst.

Drie productlijnen

Van deze duurzame, lokaal geteelde grondstof produceert NNRGY diverse producten, in drie categorieën: plastic, beton en papier/karton.

Marginale grond

In Nederland liggen tienduizenden hectares grond onbenut. Het betreft: - Grond die door de teruglopende vraag niet wordt bebouwd. Er wordt door de eigenaren van de grond gezocht naar andere bestemmingen. - Grond die historisch is vervuild. Het gaat hier om gronden langs rivieren, spoorwegen, autosnelwegen, voormalige vuilstorten, te saneren gronden. - Landbouwgronden die onvoldoende geschikt zijn voor de teelt van voedsel. Het betreft hier zogenaamde marginale en/of verzilte gronden. Door deze gronden beter te benutten is er geen concurrentie met gronden die geschikt zijn om voedsel op te verbouwen en wordt grond die anders onbenut blijft nu ingezet voor een duurzamere en lokale maakindustrie.

Marktleider

De hoofdfocus van NNRGY® en haar merk vibers™ ligt op het produceren van producten met als alternatieve grondstof Olifantsgras. Deze producten worden ontwikkeld in samenwerking (joint ventures) met producenten, waardoor Olifantsgras lokale werkgelegenheid in de maakindustrie stimuleert. Ons doel: marktleider in producten met Olifantsgras als alternatieve grondstof.